Сравнение

Zeron® V/4 Enterprise

Zeron® V/4 Standard

Сравнение възможностите на видовете Zeron V/4

Zeron® V/4 Enterprise Zeron® V/4 Enterprise е най-мощният и най-пълен вариант на системата.

Той поддържа всички модули, съответно: "Счетоводство", "Склад и търговия", "Отношения с клиенти", "Производство", "Сервиз", "Управление на проекти", "Управление на спедицията" и "Бизнес Интелиджънс". Zeron® V/4 Enterprise се предлага с внедряване. Внедряването представлява нашата работа по анализа на Вашия бизнес, инсталирането и конфигурирането на софтуера на сървърната част, моделирането на необходимите конкретно за Вашата специфика бизнес процеси, настройки на системата и обучението на персонала за работа, необходими за въвеждането в експлоатация на Zeron® V/4 във Вашата фирма. Внедряването продължава от 3 до 6 месеца, в зависимост от сложността на необходимите Ви бизнес процеси. Zeron® V/4 Enterprise поддържа също и наложените световни концепции като Material Requirements Planning (MRP), Material Resources Planning (MRPII), Distribution Resourses Planning (DRP), Capable-To-Promise и други. Zeron® V/4 Standard Zeron® V/4 Standard е вариант за фирми, които искат да започнат работа веднага и с по-ниска инвестиция. Предлага се с готови, моделирани бизнес процеси, съобразно опита ни за най-добрите бизнес практики. Поддържа модули "Счетоводство и финанси", "Склад и търговия", "Отношения с клиенти", "Сервизна дейност" и "Производство". Опционално базата данни може да се хоства на наш сървър. Zeron® V/4 Standard се предлага с обучение на Вашия персонал в рамките на 1 до 2 седмици след което можете да започнете реална работа.

Функционалност Zeron® V/4 Enterprise Zeron® V/4 Standard
Базова функционалност (базови задачи)    
Плащания в брой и банкови плащания
Централизиран календар за всички оператори
Базови задачи в процесите като старт, край, инструкция, портали
Автоматични осчетоводявания за търговските и производстводствени документи
Фирмена библиотека за съхранение/управление на външни файлове
Вграден текстов редактор
Вградена електронна таблица
Задача "Данни към процеса" (потребителски видове задачи)
Характеристики за артикулите и контрагентите
Счетоводство и финанси    
Ръчни счетоводни записи
Най-разнообразни модели на автоматични осчетоводявания
ДДС регистри
Счетоводни и данъчни амортизации
Линейни и нелинейни методи на амортизация
Текущи курсови разлики и месечни преоценки на валутните салда
Баланс, ОПР, Паричен поток, Собствен капитал, Справки за НСИ
Задача за нестандартни видове автоматични осчетоводявания
Управление на разходни центрове
Счетоводно бюджетиране + прогнозиране на приходите и разходите
Търговия и дистрибуция    
Доставки - актуални цени доставчик, заявки, поръчки, стокови, фактури
Допълнителни разходи по доставките
Продажби - оферти, проформи, поръчки, стокови, фактури
Специален интерфейс за продажби на дребно
Преместване - вътрешни поръчки, входящо и изходящо преместване
Интрастат регистри
Управление на кредитни лимити
Търговско бюджетиране
Разпределяне комисионни по служители за сделките
Счетоводна себестойност по методи: среднопретеглен и fifo
Втора себестойност за търговски цели
Калкулиране на допълнителни разходи към търговската себестойност
Управление на складово адресиране (Wharehouse management)
Сервизни ремонти и услуги    
Картотека на сервизираната техника
Поръчки за сервиз
Поръчки резервни части за сервиз
Гаранционен сервиз
Извънгаранционен сервиз
Сервизна профилактика + договори за сервизна профилактика
Прогнозиране и планиране    
Способност за-Търговска-Разполагаемост (Capable-To-Promise) СТР
Минимални количества за доставка
Ръчно планиране на доставките чрез справочна информация
Автоматично планиране на доставките
Прогнозиране на продажбите (Forecasting), MRP, MRPII, DRP
Управление на производствените капацитети (CRP)
Бюджетиране на доставките и продажбите
Управление отношенията с клиенти (CRM)    
Срещи, телефонни разговори, имейли, писма
Чеклистове (избор на опции и справки по това)
Ръчно и автоматично попълване на текстови формуляри
Картотека на формуляри
Управление на абонаментни услуги
Управление на отработеното време (timesheet)
Упдавление на събития по поддръжка (ticket система)
Управление на маркетингови кампании (по имейл,sms,писма,телефон)
Управление на други целеви данни
Производство    
Дефиниране на продукти и полуфабрикати
Производство чрез асемблиране
Производствени маршрути, алтернативни маршрути и материали
Конфигуртор на продукти в поръчка за продажба
Работни звена (Work Centers)
Производство чрез ишлеме
Производство чрез разпад
Разпределяне на непреки разходи в стойността на продукцията
Планиране капацитетите на производствените работни звена (CRP)
Главен Производствен График (Master Production Schedule)
Управление на автопарк    
Картотека на автомобили
Отчитане на заредено гориво и изразходено гориво.
Отчитане и планиране на обслужвания, застраховки, карти и други.
Разходни норми и проследяване на начални и текущи километри
Управление на транспорта    
Управление на Транспорта
Управление на проекти    
Управление на Проекти
Номенклатури на потребителя като отдели, региони и други    
Номенклатури на потребителя като отдели, региони и всякакви други
Застраховане    
Застраховане
Справки    
Справки по колони (подобно на MS Excel)
Справки по редове (всеки ред е независима справка)
Справки дефинирани и показвани в дизайнер (подобно на PDF)
Подсправки вградени в основните справки
Потребителско дефиниране на справки
Бизнес анализи (BI - Business Intelligence)    
BI справки
Бизнес анализи чрез интерактивни табла (dashboards)
Ключови Индикатори за Ефективност (KPI)
Прогнозиране на BI данните
Работни места    
Zeron Standard User
Zeron Limited User
Zeron Power User
Обучение / Внедряване    
Обучение
Внедряване
Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request